VietlawOnline

blue-check Gia hạn thời gian tái cấp vốn để cho vay hỗ trợ nhà ở

Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNNstatus2 ngày 15/5/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ (12 trang)
Posted: 2/8/2016 8:13:15 AM | Latest updated: 15/12/2021 9:06:02 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4028

Information

Effective Date 1-Aug-2016
ExpiredDate Unknown

Files attachment

Penalty document

Unknown

Timeline

No data