VietlawOnline

Cùng lúc đáp ứng nhiều ưu đãi thuế, được chọn ưu đãi có lợi nhất

Cập nhật 29/3/2022 | Đăng tải: LVN.5424

hoi Không nêu tên
Công ty là doanh nghiệp FDI có dự án tại KCN, được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho dự án tại địa bàn khó khăn (miễn 2 giảm 4). Công ty đi vào hoạt động từ năm 2018 và nộp thuế TNDN 100% cho năm đầu tiên, áp dụng ưu đãi thuế 100% cho năm 2019-2020 và 50% từ 2021-2024.
Năm 2021 công ty có giấy xác nhận ưu đãi cho sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (miễn 4 giảm 9) cho một số mặt hàng. Công ty tách riêng được doanh thu và chi phí của sản phẩm được hưởng và không được hưởng ưu đãi.
Vậy xin hỏi nếu năm 2021 công ty áp dụng ưu đãi giảm 100% thuế TNDN cho sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thì các sản phẩm không được ưu đãi có được giảm 50% thuế TNDN theo ưu đãi địa bàn không?

luat Tổng cục Thuế:

Theo quy định tại khoản 5, Khoản 9 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13, Điều 11, Điều 12 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính,  Điều 4 Thông tư số 21/2016/TT-BTC ngày 05/02/2016 của Bộ Tài chính thì dự án đầu tư đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đồng thời được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Tại khoản 12 Điều 1 Luật số 32/2013QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN quy định: “Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất”. Trường hợp Công ty có dự án đầu tư đáp ứng điều kiện sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (được Bộ Công thương cấp Giấy xác nhận ưu đãi), trong cùng một thời gian Công ty đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi thuế TNDN Công ty được lựa chọn hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi có lợi nhất.

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện đúng quy định.

Xem thêm

Thuế TNDN

otvet Thu nhập từ quản lý khoản vay có phải nộp thuế?
otvet Dời công ty ra khỏi địa bàn khó khăn sẽ bị cắt ưu đãi thuế TNDN
otvet Cách xác định doanh thu hưởng ưu đãi cho chi nhánh phụ thuộc ngoài tỉnh
otvet Cùng lúc đáp ứng nhiều ưu đãi thuế, được chọn ưu đãi có lợi nhất
otvet Bổ sung ngành nghề kinh doanh, có được hưởng ưu đãi theo dự án ban đầu?
otvet Doanh thu từ thanh lý tài sản và cho vay không được miễn giảm thuế TNDN
otvet Doanh nghiệp mới thành lập năm 2021 nếu doanh thu dưới 200 tỷ sẽ được giảm 30% thuế
otvet Hoạt động thương mại tại địa bàn khó khăn có được ưu đãi thuế?
otvet Tạm nộp thuế 3 quý đầu theo đúng doanh thu thực tế nhưng thấp hơn 75% quyết toán năm, có bị phạt?
otvet Số thuế TNDN tạm nộp 3 quý đầu nếu thấp hơn 75% quyết toán sẽ bị phạt chậm nộp
otvet Có được lựa chọn kỳ tính thuế hưởng ưu đãi?
otvet Chi nhánh cũng được giảm thuế TNDN năm 2020 nếu đáp ứng đủ điều kiện
otvet "Lãi tiền gửi" có được hưởng ưu đãi thuế TNDN?
otvet Doanh thu xét giảm thuế TNDN có bao gồm hàng điều chuyển nội bộ?
otvet Doanh thu xét giảm thuế TNDN năm 2020 tính cả tiền dịch vụ
otvet Doanh nghiệp nào được giảm thuế năm 2020?
otvet Dịch vụ lắp đặt khai thuế TNDN vào thời điểm nào?
otvet Từ 5/12/2020, thuế TNDN tạm nộp của 3 quý đầu không được ít hơn 75% quyết toán
otvet Giảm 30% thuế TNDN năm 2020: tính trước hay sau khi chuyển lỗ?
otvet Mất sổ sách kế toán do bão, nếu không phục hồi lại sẽ bị ấn định thuế