LuatVietnam

red-check Lại sửa đổi một số quy định về thuế TNDN, thuế GTGT và thuế TNCN từ 2015 English attachment

Nghị định số 12/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 12/2/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế (29 trang)
Posted: 25/2/2015 8:07:28 PM | Latest updated: 17/8/2022 8:08:03 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3670 | Vietlaw: 190
LuatVietnam

Tiếp theo sau Nghị định số 91/2014/NĐ-CPstatus2 , Nghị định này tiếp tục sửa đổi một số quy định về thuế TNDN, thuế GTGT và thuế TNCN, áp dụng ngay kể từ ngày 1/1/2015.

Nghị định sửa đổi một số các quy định sau:

- Về thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam của các doanh nghiệp nước ngoài quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 218/2013/NĐ-CPstatus2 ;

- Về ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản quy định tại Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CPstatus2 ;

- Bổ sung quy định cho phép miễn tính thuế TNDN đối với thu nhập của văn phòng thừa phát lại trong thời gian thực hiện thí điểm;

- Sửa đổi quy định về hạch toán các khoản chi mua bảo hiểm không bắt buộc cho người lao động quy định tại điểm o Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CPstatus2 ;

- ...

Về thuế TNCN khi chuyển nhượng bất động sản, Nghị định này bãi bỏ cách tính thuế 25% trên phần lãi khi xác định được giá vốn. Thay vào đó, áp dụng chung một mức thuế suất 2% trên doanh thu chuyển nhượng BĐS

Liên quan đến hoạt động thuê nhà, Nghị định này bổ sung quy định yêu cầu bên đi thuê khấu trừ và nộp thay 5% thuế TNCN đối với trường hợp cá nhân có nhà cho thuê có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên và bên đi thuê chịu trách nhiệm trả tiền thuế

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 71/2014/QH13status2 có hiệu lực thi hành (tức 1/1/2015).

Bãi bỏ các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế quy định tại các Điều 7, 8 Nghị định số 87/2010/NĐ-CPstatus1 ; Khoản 9 Điều 4 Nghị định số 26/2009/NĐ-CPstatus1 và Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 113/2011/NĐ-CPstatus1 .

Bãi bỏ Điểm n Khoản 2 Điều 3 và Điểm g Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CPstatus2 .

Bãi bỏ các Điều 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21 và các quy định về thu nhập từ kinh doanh tại các Điều 12, 13 và 14 tại Nghị định số 65/2013/NĐ-CPstatus2 .

Bãi bỏ Điểm c Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CPstatus2 .

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
 • Xem Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 26/5/2015.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 26/5/2015.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC ngày 26/5/2015.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTC ngày 26/5/2015.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 26/5/2015.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC ngày 26/5/2015.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTC ngày 21/10/2016.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC ngày 21/10/2016.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC ngày 4/4/2017.
 • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC ngày 7/5/2018.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTC ngày 7/5/2018.
 • Bãi bỏ khoản 12 Điều 5 Nghị định này kể từ ngày 01/7/2022. Xem quy định mới tại Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 19/10/2020.
 • Từ khoản 1 Điều 5 đến khoản 11 Điều 5 Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 05/12/2020, xem quy định mới tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2015
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3670

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND12_12022015CP[VLO].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: ND12_12022015CP[Rev.1, 146/2017/ND/CP, 01/02/2018].doc
Thay đổi lần 2: ND12_12022015CP[Rev.2, 123/2020/ND/CP, 01/07/2022].doc
Thay đổi lần 3: ND12_12022015CP[Rev.3, 126/2020/ND/CP, 05/12/2020].doc

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check Thủ tục ân hạn nộp thuế năm 2022
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK
blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Doanh thu từ việc mở rộng nhà xưởng chỉ để cho thuê không được hưởng ưu đãi thuế TNDN
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025
blue-check Dự thảo chính sách ân hạn thuế năm 2022
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022
blue-check Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022 ngay trong tháng 3
blue-check Tổng hợp chính sách thuế từ năm 2020 - 2022 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch
blue-check Dịch vụ được giảm 2% thuế phải lập hóa đơn riêng
blue-check Hướng dẫn xác định hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Bộ Tài chính sẽ sớm tháo gỡ các vướng mắc của chính sách giảm thuế VAT