LuatVietnam

red-check Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược

Thông tư Liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNVstatus2 ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược (13 trang)
Posted: 6/11/2015 1:33:58 PM | Latest updated: 30/4/2022 10:06:07 AM (GMT+7)

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2015.

Bãi bỏ tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch dược quy định tại Quyết định số 415/TCCP-VC ngày 29/5/1993;

Bãi bỏ các quy định về danh mục các ngạch dược sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNVstatus2 ngày 03/11/2004.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 20-Nov-2015
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu