LuatVietnam

red-check Quy định về thuế TNDN từ năm 2014 English attachment

Nghị định số 218/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (35 trang)
Posted: 31/12/2013 7:50:40 AM | Latest updated: 17/8/2022 8:08:03 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3396 | Vietlaw: 129
LuatVietnam

So với quy định hiện hành, Nghị định này có một số thay đổi về thu nhập miễn thuế, chi phí được trừ, và thuế suất TNDN.

Theo đó, Nghị định bổ sung một số thu nhập được miễn tính thuế TNDN gồm: thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) lần đầu, phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa, và thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho địa bàn đặc biệt khó khăn (Điều 4).

Các khoản chi sau được xem là chi phí hợp lý: chi cho nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, chi hỗ trợ hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp (khoản 1 Điều 9).

Khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động cũng được hạch toán vào chi phí, tuy nhiên mức tối đa không vượt quá 01 triệu đồng/người/tháng (khoản 2 Điều 9).

Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, chi tiếp tân, khánh tiết, hỗ trợ tiếp thị, ... được nâng mức chi từ 10% lên 15% (khoản 2 Điều 9).

Riêng thuế suất, doanh nghiệp được hưởng ngay mức thuế suất TNDN 20% nếu có doanh thu năm trước không quá 20 tỷ đồng. Còn lại, phải áp dụng thuế suất 22%, đến năm 2016 mới được hưởng thuế suất 20% (Điều 10).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi.

Bãi bỏ Nghị định số 124/2008/NĐ-CPstatus1 ngày 11/12/2008, số 122/2011/NĐ-CPstatus1 ngày 27/12/2011 và Điều 2, Điều 3 Nghị định số 92/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 13/8/2013.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
 • Các điều khoản sau đây của Nghị định này đã được sửa đổi, bổ sung tại 91/2014/NĐ-CPstatus2 , áp dụng từ 15/11/2014:
 • - Điểm m Khoản 2 Điều 3
 • - Khoản 3 Điều 4
 • - Khoản 9 Điều 4
 • - Điểm a Khoản 1 Điều 9
 • - Điểm d Khoản 2 Điều 9
 • - Khoản 3 Điều 16
 • - Khoản 5 Điều 19 (bổ sung thêm 51 và 5b)
 • - Điểm 2, 3, 4, 5, 32, 37 của Phụ lục đánh kèm
 • Bãi bỏ Điểm n Khoản 2 Điều 3 và Điểm g Khoản 2 Điều 9 Nghị định này kể từ ngày 1/1/2015. Xem quy định mới tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 12/2/2015.
 • Bãi bỏ Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định này kể từ ngày 27/12/2015. Xem quy định mới tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CPstatus1 ngày 12/11/2015.
 • Xem thêm phần bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định này tại Nghị định số 57/2021/NĐ-CP ngày 4/6/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2014
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3396

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND218_26122013CP[VLO].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: ND218_26122013CP[Rev.1, 91/2014/ND/CP, 15/11/2014].doc
Thay đổi lần 2: ND218_26122013CP[Rev.2, 12/2015/ND/CP, 01/01/2015].doc
Thay đổi lần 3: ND218_26122013CP[Rev.3, 118/2015/ND/CP, 27/12/2015].doc

Dòng thời gian

Thuế TNDN

blue-check Không có chính sách ưu đãi thuế riêng cho Quỹ bảo hiểm vi mô
blue-check Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN khi thành lập cơ sở xử lý chất thải
blue-check Các khoản thu nhập được miễn giảm thuế TNDN khi đầu tư dự án trong lĩnh vực ưu đãi English attachment
blue-check Không được giảm 30% thuế TNDN 2021 nếu năm 2019 không có doanh thu
blue-check Truy nộp thuế TNDN do không sử dụng hết quỹ KH&CN phải trả thêm tiền lãi
blue-check Không áp dụng điều kiện "doanh thu giảm" khi xét giảm thuế TNDN 2021 cho cơ sở mới thành lập
blue-check Các ưu đãi thuế TNDN đối với dự án điện mặt trời
blue-check Chuyển dự án ra ngoài địa bàn khó khăn sẽ bị cắt ưu đãi thuế English attachment
blue-check Về việc lựa chọn ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp chế biến nông sản English attachment
blue-check Năm 2022, ngành Thuế sẽ kiểm tra việc thi hành pháp luật về ưu đãi thuế TNDN
blue-check Bộ Tài chính đang dự tính gỡ bỏ quy định khống chế số thuế TNDN của 3 quý đầu không thấp hơn 75% quyết toán
blue-check Danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất trong năm 2020
blue-check Quy định về phân bổ thuế TNDN cho nhà máy ngoài tỉnh sẽ thay đổi từ 1/1/2022
blue-check Các khoản thuế gián thu được trừ ra khi xác định doanh thu xét giảm thuế TNDN
blue-check Không phân bổ thuế TNDN cho chi nhánh đang hưởng ưu đãi English attachment
blue-check Từ 5/12/2020, tổng số thuế tạm nộp của 3 quý đầu không được thấp hơn 75% quyết toán
blue-check Thu nhập phát sinh ngoài địa bàn ưu đãi không được miễn giảm thuế TNDN English attachment
blue-check Một số lưu ý khi kê khai khấu trừ số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài theo Hiệp định English attachment
blue-check Thay đổi người ĐDPL có ảnh hưởng đến chính sách ưu đãi thuế TNDN?
blue-check Lợi nhuận giữ lại để đầu tư phát triển cơ sở y tế có được miễn thuế? English attachment