LuatVietnam

red-check Tiền thuê đất: giảm đơn giá thuê từ 1,5% xuống còn 1% English attachment

Nghị định số 46/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (29 trang)
Posted: 10/6/2014 2:55:55 PM | Latest updated: 17/8/2022 3:08:00 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3497 | Vietlaw: 160
LuatVietnam

Nghị định này quy định về đối tượng và căn cứ tính thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định mới của Luật Đất đai số 45/2013/QH13status2

Theo đó, Nghị định này đã điều chỉnh giảm tỷ lệ tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm từ mức 1,5% (theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 121/2010/NĐ-CPstatus1 ) xuống còn 1%

Riêng đất thuộc khu vực đô thị, trung tâm thương mại và đất vùng sâu, vùng xa vẫn do UBND các tỉnh quyết định tỷ lệ cụ thể, nhưng tối đa vẫn không quá 3% (đối với đất thuộc khu vực đô thị, trung tâm thương mại) và tối thiểu không thấp hơn 0,5% (đối với đất vùng sâu, vùng xa)

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014, thay thế Nghị định số 142/2005/NĐ-CPstatus1 ngày 14/11/2005 và Nghị định số 121/2010/NĐ-CPstatus1 ngày 30/12/2010.

Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 nếu đã được giao đất và nộp tiền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại, không phải chuyển sang thuê đất. Khi hết thời hạn sử dụng đất phải chuyển sang thuê đất và nộp tiền thuê đất

Đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thu tiền để thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp trước ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thì nay được tiếp tục sử dụng cho đến hết thời hạn còn lại của dự án mà không phải nộp tiền thuê đất. Khi hết thời hạn của dự án nếu có nhu cầu sử dụng tiếp thì phải chuyển sang thuê đất và nộp tiền thuê đất

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Bãi bỏ Khoản 4 Điều 19 và quy định "Danh mục địa bàn được hưởng ưu đãi tiền thuê đất chỉ áp dụng đối với địa bàn có địa giới hành chính cụ thể" tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định kể từ ngày 27/12/2015. Xem quy định mới tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CPstatus1 ngày 12/11/2015.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 9/9/2016.
  • Bãi bỏ khoản 4 Điều 19, khoản 2 Điều 20 Nghị định này kể từ ngày 20/6/2017, xem quy định mới tại Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 14/11/2017.
  • Khoản 3 Điều 21; Khoản 3, khoản 4 Điều 24 Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 05/12/2020, xem quy định mới tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.
  • Bãi bỏ khoản 3 Điều 7 Nghị định này kể từ ngày 30/3/2021, theo quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/2/2021.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

red-check 91/2019/NĐ-CPTăng gấp đôi mức phạt vi phạm về phân lô bán nền English attachment
stop-check 102/2014/NĐ-CPMức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, áp dụng từ 25/12/2014 English attachment

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2014
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3497

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND46_15052014CP[ENGLISH].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: ND46_15052014CP[Rev.1, 118/2015/ND/CP, 27/12/2015].doc
Thay đổi lần 2: ND46_15052014CP[Rev.2, 135/2016/ND/CP, 15/11/2016].doc
Thay đổi lần 3: ND46_15052014CP[Rev.3, 35/2017/ND/CP, 20/06/2017].doc
Thay đổi lần 4: ND46_15052014CP[Rev.4, 123/2017/ND/CP, 01/01/2018].doc
Thay đổi lần 5: ND46_15052014CP[Rev.5, 126/2020/ND/CP, 05/12/2020].doc

Dòng thời gian

Thuế đất - tiền thuê đất

blue-check Dự kiến giảm tiền thuê đất năm 2022 cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19
blue-check Các trường hợp đặc biệt được ân hạn tiền thuê đất
blue-check Hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2021 phải nộp trước 1/1/2022
blue-check Gia hạn tiến độ thực hiện dự án phải nộp thêm tiền thuê đất
blue-check Tiền thuê đất sẽ khai nộp vào Tiểu mục 3649
blue-check Tiền thuê đất nộp thừa do điều chỉnh quy hoạch xây dựng có được hoàn trả?
blue-check Chưa có quyết định thuê đất, đơn giá không được bảo lưu trong vòng 5 năm
blue-check Không được miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian chậm nộp hồ sơ
blue-check [Dự thảo] Quyết định giảm 30% tiền thuê đất năm 2022
blue-check Trả lại tiền thuê đất được miễn, giảm sai phải chịu thêm tiền chậm nộp
blue-check Đất xây dựng hạ tầng dùng chung trong KCN được miễn tiền thuê English attachment
blue-check Không được xét giảm tiền thuê đất năm 2021 nếu đã bù trừ hết English attachment
blue-check Không được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 nếu nộp hồ sơ sau ngày 31/12/2021
blue-check Đổi tên doanh nghiệp, nếu chưa ký lại hợp đồng thuê đất sẽ không được giảm 30% tiền thuê?
blue-check Nhận chuyển nhượng đất thuê có được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021? English attachment
blue-check Thuê đất trực tiếp từ Nhà nước mới được xét giảm 30% tiền thuê do ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Đất thuê bị thu hồi nhưng chưa bàn giao vẫn phải nộp tiếp tiền thuê đất
blue-check Về việc chuyển tiếp ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án đã hết thời gian hưởng
blue-check Đổi tên nhưng chưa ký lại hợp đồng theo tên mới sẽ không được giảm 30% tiền thuê đất English attachment
blue-check Đất dự án nếu sử dụng chậm tiến độ phân kỳ phải nộp thuế theo mức 0,15% English attachment